Lunds Kvinnliga Gymnastikförening

Livsglädje, Kamratskap, Gemenskap

Stadgarna

Stadgar antagna 2008-12-10 att gälla f o m 2009-01-01

§ 1 Allmänt
Lunds Kvinnliga Gymnastikförening, som bildades 1901, är en fristående ideell förening. Föreningens säte är i Lund. Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet och är därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Föreningen tillhör även Skånes Gymnastikförbund.

§ 2 Ändamål och målsättning
Lunds Kvinnliga Gymnastikförening har till ändamål att bereda kvinnor tillfälle till olika former av gymnastisk verksamhet. Föreningen vill utforma sin verksamhet så att

 • den ger positiva upplevelser och skapar kontakt mellan kvinnor.
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg, social gemenskap.
 • den utvecklas och förbättras till form och innehåll.

§ 3 Föreningens beslutande och verkställande organ
Årsmötet och valmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens verkställande organ.

§ 4 Medlemskap och årsavgift
Medlemskap i föreningen erhålles av envar, som ansluter sig till föreningens syfte och målsättning och som erlägger den av årsmötet fastställda årliga medlemsavgiften. Envar för gymnastiken intresserad kvinna äger rätt att ingå som passiv medlem i föreningen mot erläggande av en årsavgift, som årsmötet beslutar.

§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan.
 • ska betala terminsavgift före januari respektive september månads utgång.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 6 Hedersmedlem
Medlem, som på särskilt sätt främjat föreningens syften och som visat nit och intresse för föreningens verksamhet, kan av styrelsen utses till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 7 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en inom föreningen vald styrelse, bestående av ordförande samt åtta ledamöter. Ordföranden väljes på ett år. Styrelseledamöterna väljes för två år, varvid fyra väljes på ett valmöte och fyra vid valmöte året därpå.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, vilken ska utfärdas minst tre dagar i förväg.
Styrelsen är beslutsmässig, när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Föreningens ledare är berättigade att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde men saknar rösträtt.

§ 8 Styrelsens uppgifter
Styrelsens uppgifter är

 • att bland ledamöterna utse vice ordförande, kassör, sekreterare samt biträdande sekreterare.
 • att utse firmatecknare för föreningen.
 • att utse övriga erforderliga funktionärer.
 • att planera, fördela och leda arbetet inom föreningen.
 • att inför varje terminsstart fastställa antalet avdelningar och tider för dessa samt första och sista dag för övningarna.
 • att anställa de ledare, som erfordras för övningarnas bedrivande, samt fastställa arvodet till ledarna.
 • att förbereda och genomföra föreningens möten och sammankomster.
 • att verkställa fattade mötesbeslut.
 • att förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden.
 • att till årsmötet avge berättelse rörande föreningens verksamhet och redovisa årets räkenskaper samt i övrigt arbeta i enlighet med föreningens syfte och målsättning enligt §2.

§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår räknas från den 1 juli till den 30 juni

§ 10 Valmöte
Valmöte hålles före maj månads utgång. Kallelse med dagordning utfärdas minst tre veckor i förväg.
Vid valmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare, tillika rösträknare, för mötet
 6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera valmötets protokoll
 7. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
 8. Val av fyra styrelseledamöter för de kommande två verksamhetsåren
 9. Val av två revisorer för kommande två verksamhetsår, varvid en revisor utses vid ena årets valmöte och en revisor vid andra årets valmöte
 10. Val av en revisorsersättare för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande, för det kommande verksamhetsåret
 12. ärenden som kommit styrelsen tillhanda minst tre veckor före mötet
 13. Mötets avslutning

§ 11 Årsmöte
Årsmötet ska hållas under höstterminen. Kallelse utfärdas minst tre veckor i förväg, varvid handlingarna inför mötet finns tillgängliga.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare, tillika rösträknare, för mötet
 6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av det gångna årets balans- och resultaträkning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut angående disposition av det gångna årets vinst eller förlust
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Styrelsens förslag till budget
 13. Beslut om medlemsavgifternas storlek
 14. Ärenden som kommit styrelsen tillhanda minst tre veckor före mötet
 15. Mötets avslutande

§ 12 Beslut och omröstning
Omröstning sker öppet. Om medlem begär det, ska dock val ske slutet.
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal, att ordföranden har utslagsrösten.
Vid val ska, i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.

§ 13 Räkenskapsgranskning
Föreningens räkenskaper och skötsel ska granskas av två revisorer utsedda av valmötet. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 14 Extra årsmöte eller valmöte
Extra årsmöte/valmöte hålles, då styrelsen, revisorerna eller minst en tiondel av föreningsmedlemmarna yrkar detta. Kallelse till extra årsmöte/valmöte ska utfärdas minst tre veckor i förväg.

§ 15 Ändring av stadgar
Ändring av stadgar beslutas på årsmötet, varvid detta ska kungöras i kallelsen.

§ 16 Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte eller valmöte. Mötena ska hållas med minst en månads mellanrum.

§ 17 Föreningens ekonomi och inventarier vid upplösning
Eventuella ekonomiska tillgångar disponeras enligt sista föreningsmötets beslut. Vid föreningens upplösning överlämnas inventarier och handlingar till Idrottsmuséet i Malmö.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

Det är roligt att gympa då vi är många. Gå ut i ditt sociala nätverk och hitta en ”ny” gympakompis. Fler kvinnor behöver komma i god fysisk form för att bättre klara av sin vardag.

Vi behöver bli fler aktiva tjejer - hjälp gärna till att värva nya medlemmar. Att träna är att bjuda sig själv på både glädje och fysisk aktivitet.

Hoppas vi ses!

DUKTIGA LEDARE

LKG är känd för att ha duktiga gympaledare. Du som är intresserad av att vara ledare och har erfarenhet och utbildning som gympaledare, tveka inte att kontakta oss.

Vi är intresserade av ledare med grundkompetens i gympa och vattengympa, men även ledare med specialkompetens och alternativa motionsformer såsom, Zumba, Qiqong Yoga, Jazzdans osv.